Jupiter Den Faellesoffentlige Database For Geologi Grundvand Og Drikkevand Related PDF's

Sponsored High Speed Downloads

Jupiter Den Faellesoffentlige Database For Geologi Grundvand Og Drikkevand - [Full Version]
2228 dl's @ 2755 KB/s
Jupiter Den Faellesoffentlige Database For Geologi Grundvand Og Drikkevand - Full Download
2795 dl's @ 4749 KB/s
Jupiter Den Faellesoffentlige Database For Geologi Grundvand Og Drikkevand - [Complete Version]
4401 dl's @ 2743 KB/s

Grundvand - GEUS
17. dec 2010 ... DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG ..... Efter kommunalreformen skal alle relevante data om grundvand og drikkevand være tilgænge- lige i den fællesoffentlige database JUPITER.
[ g-o-2009.pdf - Read/Download File

grundvandsovervågning 1989-2014 - GEUS
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Energi- ..... fra rapporteres ikke systematisk til den fællesoffentlige database JUPITER og er IKKE gen- ... Alle relevante data om grundvand og drikkevand skal i henhold til ...
[ g-o-2014.pdf - Read/Download File

Grundvand - GEUS
25. mar 2015 ... geologiske og hydrologiske forudsætninger for grundvand og vandforsyning i Danmark ... Data herfra rapporteres ikke systematisk til den fællesoffentlige database JUPITER og indgår IKKE i denne rapportering. ... Alle relevante data om grundvand og drikkevand skal i henhold til ”Dataansvarsaftalen” være.
[ g-o-2013.pdf - Read/Download File

Grundvandsovervågning 2011 - GEUS
1. dec 2011 ... DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK ... Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret ..... og drikkevand skal være tilgængelige i den fællesoffentlige database JUPITER.
[ g-o-2010.pdf - Read/Download File

DIADEM på Vandforsyningslovens område - Naturstyrelsen
og grundvand. J.nr. ... Indberetning til Jupiter-databasen af afgørelser om ændret ... fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter:.
[ diadem-paa-vandforsyningslovens-omraade_1.pdf - Read/Download File

Grundvand og drikkevand - Naturstyrelsen
22. jan 2014 ... blandt andet, at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund, at begrænse .... Vurderingen af forholdene i driftsfasen for geologi og grundvand tager ..... GEUS' landsdækkende database for grundvands- ... fællesoffentlige del af Jupiter databasen, som indgår i Danmarks. Miljøportal ...
[ Grundvand og drikkevand Fagnotat.pdf - Read/Download File

Vejledning om indberetning og godkendelse af - Naturstyrelsen
vis af data, som bl.a. dokumenterer grundvandets og drikkevandets kvalitet samt de ... udbytte af den fællesoffentlige Jupiter-database, er det vigtigt at indberette og opdatere ..... geologi, grund- og drikkevand for Miljøportalen GEUS.
[ Vejledningfinal.pdf - Read/Download File

Download - Miljøstyrelsen
nedbrydningsprodukterne er relativt sværere nedbrydelige i grundvandet end ... the national groundwater Jupiter database from the recent 25 year period. ..... registreret i den fællesoffentlige database for geologi, grund- og drikkevand Jupiter.
[ 978-87-92779-57-1.pdf - Read/Download File

Geovejledning 4. Potentialekortlægning - Grundvandskortlægning
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS ..... Ofte bruges udtrykket ”nedstik” og ”pejling” for dybden til vand- ..... Det er imidlertid en fordel, hvis data primært trækkes fra den fælles offentlige Jupiter data- ... Jupiter databasen er GEUS' nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof ...
[ geo-vejledning_4_potentialekortlaegning.pdf - Read/Download File

retsinformation.dk - BEK nr 1449 af 11/12/2007 - DVN
database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter). ... 1 skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse via den fælles offentlige.
[ BEKnr1449af11_12_2007omvandkvalietogtilsynmedvandforsyningsanlgByogLandskabsstyrelsen.pdf - Read/Download File

Indholdsfortegnelse - ATV Jord og Grundvand
30. sep 2009 ... Geolog Mette Klemen Moser, Miljøcenter Roskilde. Kommuners behov til ... Databaser. – Pejledata i den fællesoffentlige database Jupiter. 55 - 66 ..... Vandløb og vådområder er afhængige af tilstrømningen af vand. Specielt ...
[ SamletRapport50.pdf - Read/Download File

Effektiv og sikker drift af vandværket - Danske Vandværker
Mennesker er afhængige af drikkevand uanset tid og sted. Derfor har vi altid bosat ... vandværk. I Danmark drikker vi grundvandet, der kun gennemgår ..... Geologien. Det er også god ide at finde ud af, hvordan geologien ..... Jupiter database. Boringerne er ..... den fælles offentlige database for grund- og drikke- vand samt ...
[ Effektiv-og-sikker-drift_web.pdf - Read/Download File

Relevante datasæt til udpegning af oversvømmelsestruede - Aarhus
De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, ..... Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, ... Danmarks Miljøportal er myndighedernes portal og indeholder en række fællesoffentlige kort-.
[ Data_rapport_final.pdf - Read/Download File

Miljøfarlige forurenende stoffer i vandplanerne - Styrelsen for Vand
stoffer adskiller sig imidlertid fra miljømålene for grundvand med hensyn til miljøfarlige forure- nende stoffer ..... kommunen indberette dem til GEUS' PC Jupiter. .... I øjeblik- ket findes der ingen fællesoffentlig database, der kan håndtere data af denne type. .... centrationer på grund af geologiske forskelligheder i landet.
[ arbejdspapir_arbejdsgruppen_miljoefarlige-stoffer_211211_endelig-version.pdf - Read/Download File

jordvarmeboringer og kommunal sagsbehandling - geoenergi
Geologi og jordvarmeboringer. Hvordan kan en jordvarmeboring påvirke grundvandet. Hvilke hydrogeologiske data kræves ved sagsbehandling. Hvor findes de.
[ jordvarmeboringer_virkemaade_hydrogeologi_krav2.pdf - Read/Download File

Nr. 2 / 2013, jordforurening.info - Regionernes Videncenter for Miljø
Den eksisterende indsats for at beskytte grundvandet er lineær og endelig. Kortlæg- ning og indsatsplaner udføres ... Anbefalinger til opstilling af en geologisk og hydrogeologisk konceptuel model .... fer mellem gas/vand fasen og bunden af pumpen. • Enkelt at ...... fentlige del af gEUS' database Jupiter i Danmarks Miljøpor-.
[ Jordforurening_2_2013_net_2.pdf - Read/Download File

Nr. 2 / 2012, jordforurening.info - Regionernes Videncenter for Miljø
21. jun 2012 ... naturlig nedbrydning i grundvandet på forurenede lokaliteter, f.eks. /3, 4/. ... Dette fordi der under komplicerede, danske geologiske ... vand- eller jordprøve. ...... Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, ..... datahåndtering, kvalitetssikring og brug af JUPITER er under.
[ Blad_2-12.pdf - Read/Download File

Program - NATUR & MILJØ 2016
9. jun 2016 ... Grundvand og drikkevand. Jupiter I – hvad skal ind i databasen. – og hvorledes? Vurdering af vandindvindings påvirkning af vandløb og natur.
[ Programbrochure_20sider_low.pdf - Read/Download File

Hent - Tvangsauktioner.dk
14. jul 2016 ... Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder ..... offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. .... Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige.
[ so?sagsnr=89389 - Read/Download File

Share on: